Μικρότερη Εξάντληση Πόρων

Προσπαθούμε να κλείνουμε τους κύκλους παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων αλλά και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και τη μικρότερη εξάντληση πόρων.


Ενέργεια

Πόση ενέργεια χρειαζόμαστε πραγματικά;

Πειραματιζόμαστε και εφαρμόζουμε όλο και περισσότερο παλιές και νέες τεχνολογίες παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας. Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των φωτοβολταικών πάνελς, επίσης πρόσφατα εγκαταστήσαμε μια συσκευή παραγωγής βιοαερίου.

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Κατασκευές από υλικά φιλικά στο περιβάλλον, με ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες, υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.

Διαχείριση Αποβλήτων

Κομπόστ τουαλέτας / κουζίνας - βιολογικός καθαρισμός των υδάτων με φυτά

Τα απόβλητά μας δεν αποτελούν πλέον πηγή ρύπανσης για το περιβάλλον αλλά εμπλουτίζουν το έδαφος, επιστρέφοντας στη φύση την ενέργεια που καταναλώσαμε

Κήποι - Διατροφή

Στόχος μας η παραγωγή και η αυτάρκεια σε βιολογικά προϊόντα, που χρησιμοποιούμε στις κοινές, χορτοφαγικές κουζίνες, αλλά και η δικτύωση με τοπικούς παραγωγούς.

Νερό

Αυτονομία (το νερό προέρχεται από τοπικές φυσικές πηγές) και εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Δεξαμενές συγκράτησης νερού, συλλογή βρόχινου νερού κλπ. Επίσης, μέσα απο τις αρχές της αεικαλλιέργιας (permaculture) προσπαθούμε να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νερό, “κλείνοντας” τους κύκλους του.